Meer informatie? Bel ons op 088-8225000

Garantie

Op alle producten van Attack geldt een garantie van 1 jaar volgens de Algemene voorwaarden, wanneer het na de aankoop ontvangen garantiebewijsformulier compleet en ondertekend is verzonden binnen 8 dagen na leveringsdatum.

Wanneer u dit formulier niet ontvangen heeft kunt u deze met verlate werking verkrijgen.

 

Deze garantie vervalt indien:

 • De ketel brandt op hout waarvan de vochtigheidsgraad meer dan 20% is, of wanneer brandstof gebruikt wordt die niet door de fabrikant is voorgeschreven.
 • Er geen deugdelijke mengcircuit (Regumax Attack-Oventrop), die het retourwater op minstens 65 °C houdt, is geïnstalleerd.
 • Er geen thermische beveiliging (bv. Watts STS20) in het koelcircuit van de ketel is geïnstalleerd en aan gesloten is op de koud waterleiding. (Attack DP,DPX enSLX)
 • De ketel niet volgens de  handleidingen  is geïnstalleerd , onderhouden of wordt gebruikt. 

Buiten de garantie valt schade door onder meer externe invloeden, achteloze beschadigingen, ongepast gebruik, veranderingen in het apparaat, uitbreidingen, invoeging van vreemde onderdelen en dergelijke. 

De kosten van vervoer, verpakking, alsmede die van transportverzekering (zie punt 8) zijn voor rekening van de consument.

Deze garantie is alleen geldig als de apparatuur in Nederland, België  of Luxemburg  is aangeschaft, bij erkende dealers van Attack Benelux BV. 

De garantie is geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar. 

Te allen tijde ligt de besluitvorming over de toepassing van de garantie bij ons.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, afmetingen, kleuren en uitvoeringen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Attack Benelux te melden.
 2. Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Attack Benelux te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Attack Benelux is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Bestelde zaken worden in de bij Attack Benelux voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Attack Benelux. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Lid 5 van dit artikel geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij dient Attack Benelux in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Attack Benelux te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Attack Benelux te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q.emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

 

Artikel 9: Garanties

 1. Attack Benelux zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Attack Benelux staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door Attack Benelux geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Attack Benelux zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Attack Benelux garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen  gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Attack Benelux kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor terugbetaling van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Attack Benelux. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Klik hier voor alle algemene voorwaarden